Règlement du jeu-concours Casa n°470713 Lot principal gagné : 1 week-end en B&B (≈200 €).

Voir le descriptif et les réponses du jeu

Wedstrijdreglement
ARTIKEL 1: WEDSTRIJDREGLEMENT
Dit reglement beschrijft de officiële regels (hierna: “Wedstrijdreglement”) van de wedstrijd georganiseerd door CASA International NV. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Deelnemers maken kans op één van onderstaande prijzen:

Een overnachting in een B&B in het land van de deelnemer.
ARTIKEL 2: CASA
De wedstrijd is georganiseerd door CASA:

n.v. CASA International, Domuslaan 4, 2250 Olen, Belgium.

De wedstrijd vindt plaats van 02.02.2023 tot en met 05.03.2023 in Nederland.

Voor informatie of vragen in verband met de wedstrijd, gelieve contact op te nemen via contest@casashops.com.

ARTIKEL 3: DEELNEMERS
De deelname aan de wedstrijd staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Door deel te nemen bevestigt de deelnemer/deelneemster dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:

minderjarigen;
bedienden van CASA, haar distributeurs of filialen;
werknemers en andere leden van het personeel van elke met CASA gelieerde onderneming, (in)direct betrokken bij de creatie, ontwikkeling, organisatie, administratie en/of promotie van de wedstrijd; aanverwanten of leden van het gezin (al dan niet gerelateerd) van elke werknemer hierboven aangeduid (ouders, kinderen, echtgenoten, verloofden, medebewoners, broers, zussen).
ARTIKEL 4: DE WEDSTRIJD
4.1. Mechanisme

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk via de website van CASA. Door het spel te spelen en je gegevens achter te laten, neem je deel aan de wedstrijd.
De wedstrijd loopt van 02.02.2023 tot en met 05.03.2023
4.2. Aanduiding van de winnaars

De winnaars worden ten laatste op 10.03.2023 bekend gemaakt en worden via e-mail gecontacteerd.

Om een prijs te winnen moet de deelnemer:

Aan alle deelnemingsvoorwaarden van artikel 4.1 voldoen;
Winnaars zijn zij die:

De winnaar wordt gekozen op basis van de behaalde score.
In het geval de winnaar niet kan gecontacteerd worden (of niet antwoord op de kennisgeving) binnen 1 maand naar aanduiding, kan dit beschouwd worden als het afzien van de prijs en behoudt CASA zich het recht om de winnaar te diskwalificeren (zonder verdere aansprakelijkheid t.o.v. de winnaar) en om de prijs aan de volgende rechtmatige winnaar aan te bieden, totdat een winnaar gevonden wordt.

ARTIKEL 5: DE PRIJZEN
De volgende prijzen zullen toegekend worden:

Maximum 1 verblijf per land en 8 in totaal over alle landen heen.
CASA is niet aansprakelijk voor eventuele belastingen of taksen te betalen door de winnaar indien van toepassing in zijn land.

Prijzen kunnen geclaimd worden tot 1 maand na deelname. Winnaars krijgen een mail met instructies na deelname. Niet afgehaalde prijzen worden na 1 maand verbeurd en toegekend aan een andere winnaar.

CASA is niet aansprakelijk en niet gehouden tot schadevergoeding voor gevallen waarin de winnaar door wettelijke beperkingen zijn prijs niet kan in ontvangst nemen.

ARTIKEL 6: UITSLUITING, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE WEDSTRIJD
6.1. Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het wedstrijdreglement; CASA heeft het recht om over te gaan tot uitsluiting van deelnemers van de wedstrijd op grond van de volgende redenen:

elke omstandigheid buiten haar controle;
het opzettelijk verstoren van het wedstrijdmechanisme of wedstrijdverloop;
het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het wedstrijdreglement;
elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens;
in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het wedstrijdreglement;
het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie;
enige andere reden die CASA niet in overeenstemming acht met de geest van de wedstrijd.
Poging tot fraude kan resulteren in de uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.

CASA behoudt zich het recht voor om controles te voeren op het naleven van het wedstrijdreglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik of poging tot fraude.

6.2. CASA behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het wedstrijdreglement te wijzigen en/of op te schorten, alsook om de wedstrijd of de prijs te annuleren. Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van CASA de organisatie van de wedstrijd, de toepassing van het wedstrijdreglement en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

In het geval dat de wedstrijd wordt geschorst of geannuleerd door CASA, worden de deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op de bovengenoemde website en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat CASA de wedstrijdregels wijzigt, worden de gewijzigde regels aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe wedstrijdregels aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de wedstrijd.

Wanneer de schorsing of annulering van de wedstrijd of de prijs het gevolg is van handelingen van een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door CASA ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de deelnemers of derden.

In geval van opschorting of annulering kan CASA niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. CASA is niet verplicht om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM
De deelnemers verlenen CASA een niet-exclusieve, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en kosteloze licentie om, voor de gehele duur van de eventueel van toepassing zijnde exclusieve rechten, namen, foto's, video's, biografische informatie en andere persoonlijke gegevens te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te reproduceren, te communiceren of anderszins te gebruiken, op welke wijze en op welk medium dan ook. Hierin begrepen is het plaatsen ervan op de Facebook/Instagram-pagina of de website van CASA, met het oog op het delen van wedstrijdnieuws met haar volgers. De deelnemers kunnen zich niet verzetten tegen het gebruik van bovenstaande gegevens op basis van hun portretrecht, noch op basis van hun persoonlijkheidsrechten of enige andere rechten.

ARTIKEL 8: AANVAARDING VAN HET WEDSTRIJDSREGLEMENT
Door deel te nemen, worden de deelnemers geacht te hebben ingestemd met het wedstrijdreglement en met de interpretatie van het wedstrijdreglement overeenkomstig het toepasselijke recht.

ARTIKEL 9 : GESCHILLENREGELING
9.1 Elke klacht of geschil omtrent het huidige wedstrijdreglement wordt gericht aan n.v. CASA International, Domuslaan 4, 2250 Olen, Belgium.

9.2 Bij elk eventueel geschil over de uitlegging of de interpretatie van huidig wedstrijdreglement, verbinden de deelnemer en CASA zich ertoe overleg te plegen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

9.3 Alle beslissingen van CASA zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot de wedstrijd. Tegen deze beslissingen kan niet in beroep worden gegaan.

9.4 In het geval één of meer bepalingen van huidig wedstrijdreglement ongeldig of nietig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van het wedstrijdreglement onverkort van toepassing.

9.5 De wedstrijd, het wedstrijdreglement en enig ander aspect met betrekking tot de verhouding tussen de deelnemers en CASA worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder verwijzing naar de regels van internationaal privaatrecht (d.i. in het geval van conflicten zal het Belgisch recht gelden).

9.6 Indien een bepaling van het wedstrijdreglement onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/is, zal deze onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in het wedstrijdreglement.

9.7 Behoudens bindende regelgeving inzake consumentenbescherming, zijn de hoven en rechtbanken van de zetel van Brussel exclusief bevoegd in alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de totstandkoming, geldigheid, uitvoering, naleving en de interpretatie van het wedstrijdreglement, de wedstrijd en enig ander aspect betreffende de verhouding tussen de deelnemers en CASA.